Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թութիւնճեան, Ռուբէն
Title: Սաթինիկ Տրդատ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մանուկյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Յ. Մ. Մանուկեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1880
Notes: Վէպ ժամանակակից: Հեղինակութիւն Ռուբէն Ս. Թիւթիւնճեանի: Հրամանաւ տպագրական տեսչութեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 15x10 սմ։
257, Զ, 2 չհ. էջ։
File size: 67,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-685
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia