փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Տեր-Աբրահամյան
Դիտել փաստաթուղթը Աղաւնեակ
Դիտել փաստաթուղթը Առածք, ասացուածք եւ զրոյցք հայոց Նոր-Նախիջեւանի
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի գիտութեան ռուս լեզուի կամ ամենահեշտ կերպով
Դիտել փաստաթուղթը Գիրգոր Կաւափա
Դիտել փաստաթուղթը Երգագիր պատմութիւն հայոց կամ դաստիարակութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Ժլատ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Խրիմու հայոց լեզուովը շարադրուած առակներ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Հայոց (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան հայոց Նոր Նախիջեւանի վասն 1878 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյք թուաբանական խնդրոց նախապատրաստական եւ սիստեմատիկական ընթացից համար
Դիտել փաստաթուղթը Հեգարան հայ լեզուի (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Հռիփսիմէ կամ փրկութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Մրմունջք Յիսուսի
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս Ե վեհափառ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 1843-1857 (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթեր ազգային պատմութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ազգային երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան բարոյական ուսմանց, ազգային գիտելեաց եւ զուարճալի պատմութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պամպուլիոս
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ ընթերցարան բարոյական ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի միակ դստեր Սանատրկոյ արքային Հայոց Արշակունւոյ` եղբօր Արտաշէս մանկան փրկութիւն կամ զկնի տասն աւուրց
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Երուսաղէմի հայոց ազգային վանուց մասին տեղեկութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբուհի Եղիայեան Խլըտճեանի կենսագրութիւնը, նորա գերդաստանի վիմատիպ պատկերներովը
Դիտել փաստաթուղթը Վարդուհի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն գրոց որք վաճառին ի գրասենեկի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան որ ի Ռոստով (առ Դօն գետով)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԶ-1326 (Ռոստով)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի և Ազգիս Հայոց 1328-ՌՅԻԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1880 նահանջ թ. Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԻԹ-1329
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1881 թ. Քրիստոսի և Ազգիս Հայոց ՌՅԼ-1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1883 թուականին Քրիստոսի և Ազգիս Հայոց ՌՅԼԲ-1332
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի