փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Տերոյենց
Դիտել փաստաթուղթը Անտառաց մատուռը
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Աքլօր եղբայր
Դիտել փաստաթուղթը Բանադատ
Դիտել փաստաթուղթը Բօնցիանոս փատիշահ վէ եէտի ալիմլէր
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք սրբազան պատմութեան Հին եւ Նոր կտակարանի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Երանելւոյն Զենոբայ սրբոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի մեծի չորեքշաբթի աւուրն ընդդէմ Յուդայի մատնչի անաւրէն աշակերտի
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք առ ազգակից եղբարս
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Խոճկորակք
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդ գաղտնի ընկերութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Խօսակցութիւնք Ս. Ներսէսի Լամբրոնացւոյ ընդ պատրիարքին Յունաց
Դիտել փաստաթուղթը Կատարած աշխարհի կամ 1872-ի Գիսաւորն ու իր զօրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Մահի Ֆիրուզ իլէ Րազի նիհան
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական (1865, տպ. Հովհաննես Տերոյենց)
Դիտել փաստաթուղթը Մ. Մ. Այվատեանին նամակին քննութիւնը քրիստոսական եկեղեցւոյ կառավարութեանը վրա
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութիւն գաղտնեաց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աշխարհին առաքեալները
Դիտել փաստաթուղթը Վուգուաթը միւսթաքպէլ եանի Գազամիա 1868
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք քերականութեան յունական արդի լեզուի հանդերձ ընտանեկան խօսակցութեամբք
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն 125 թիւ Մեղու հանդիսին
Դիտել փաստաթուղթը Տղայ կրթելու վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Տուա քիթապը լուսաւորչական քիլիսէսի տուալարընտան տէվշիրիլմէ
Դիտել փաստաթուղթը Տօն Քիշեօդ
Դիտել փաստաթուղթը Րիսալէի Շէրիֆէ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ (Դ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1868 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԺԷ (Զ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (Ե տարի)