Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պաղտասարեան, Գ.
Title: Օրացոյց ժողովրդական 1874 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԳ-1323
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի, Հարություն Պարոնյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան եւ ընկ. Յ. Պարոնեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Յօրինեաց Գ. Պաղտասարեան: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 9x4,5 սմ։
160 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 32,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia