փակիր գրադարանի այս բաժինը Ճանիկ Արամյան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ֆռանսերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի թուաբանութեան կամ խնդրոց լուծմունքն եւ պատասխանիքն
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն մարդկային վարմանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական ընթացք շարադրութեան եւ վայելչախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասարան Հայկազն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դստերք առաքինիք (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց
Դիտել փաստաթուղթը Երկու տող
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր միութեան հայոց (1861, 2-րդ տիպ)
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր միութեան հայոց (1861, 3-րդ տիպ)
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր խորհրդածութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառգրքուկ հայերէն-տաճկերէն-ֆռանսերէն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտագոյն բառարան արդեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հայեր
Դիտել փաստաթուղթը Ճանիյի մէշհուր
Դիտել փաստաթուղթը Միջակ վարդապետարան ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1860, 424 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1860, 573 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբն Ներսէս կամ Հայաստանի բարերարը
Դիտել փաստաթուղթը Տքնութիւնք եւ սփոփանք հայրենասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Տօն ծննդեան եւ մկրտութեան Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւալի պատմութիւն Քօնդ տը Սէնվիյլ ազնուականին
Դիտել փաստաթուղթը Փելիքս եւ Պաւլինէ կամ Ժուրայ լեռան տակի գերեզմանը
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1856)