փակիր գրադարանի այս բաժինը Մանվել Արթիլ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւն Կոստանդնուպօլսոյ եւ իւր շրջակայից յատակագիծ պատկերով Վոսփորի