Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ղազանճեան, Կիրակոս
Title: Խառն նամակներ ուղեւորութեան
Publisher (standardized): տպ. Միքայել Սարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Մ. Կ. Սարըեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1886
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Տպակից է` Ճանապարհորդութիւն ի մայր աթոռն Արարատեան եւ անտի ի Կ. Պօլիս (1871); Հատուածք պատմութեան Հայաստանի (1874) գրքերին:
Շարվ. 15,5x10 սմ։
Զ, 196, 2 չհ. էջ։
File size: 36,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia