Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մէնէվիշեան Գաբրիէլ
Title: Կենսագրական ակնարկ Գեր. Արսէն արքեպիսկոպոսի Այտնեան ընդհանրական աբբայի Մխիթարեանց Վիեննայի կենաց եւ գործունէութեան
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1895
Notes: Յիսնամեայ յոբելինի առթիւ:
Շարվ. 13,5x7,5 սմ։
47 էջ, 4 թ. դիմանկ.:
File size: 7,99 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1334
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia