Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չագըճեան, Եփրեմ
Title: Պատմութիւն Հայոց Հայկազանց տերութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1851
Notes: (Մատենադարան Արամեան ընկերութեան Դ):
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Թվայնացված օրինակաում բացակա են՝ 316,317, 332,333, 359,360 էջերը:
Շարվ. 14,5x7,5 սմ։
6 չհ., ԺԷ, 2 չհ., 483, 1 չհ. էջ:
File size: 80,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 38512-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia