Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիպիլեան Կղեմէս
Title: Տրդատայ առանձնանալը, վերջին օրերն ու մեռնիլը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան Ուխտէն Պաշտպան Ս. Աստվածածնի Վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it i son book): Վիէննա
Year of Publication: 1851
Notes: Շարվ. 7,6x13,5 սմ։
51 էջ:
File size: 6.55 MB
Year and Place of Digitization: 2012, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library