Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովնանեան, Պօղոս
Title: Մարդկային լեզուին սկզբան, հանգամանաց, միութեան ու բաժանման եւ ազգային լեզուաց վրայ քննական տեսութիւն մը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստվածածնի Վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1857
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 12x7 սմ։
138, 1 չհ. էջ։
File size: 9,12 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia