Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ըստկարեան, Վարդան
Title: Առաջնորդ նամակագրութեան
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1867
Notes: Գաղղիերէն եւ հայերէն: Աշխատասիրութիւն հ. Վարդանաց վ. Ըստակարեան ի Մխիթ. ուխտէն: Բնագիրը հայերեն և ֆրանսերեն:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 13x7 սմ։
4 չհ., 313, 13 չհ. էջ։
File size: 63,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia