Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ստչիգովսկի, Յովսէփ
Title: Էջմիածնի աւետարանը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1892
Notes: Ուսումնասիրութիւն հայկական, ռավեննական եւ ասորա-եգիպտական գեղարուեստի: Թարգմ. Հ. Բառնաբաս Վ. Պիլէզիկճեան Մխիթ. ուխտէն:
Շարվ. 25x14 սմ։
6 չհ. թ. տախտակ, 88 էջ։
File size: 19,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia