Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիպիլեան, Կղեմէս
Title: Տրդատայ առանձնանալը, վերջին օրերն ու մեռնիլը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1851
Notes: Կրթական եւ զբօսալի տետրակներ ԺԱ: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 13,5x7,5 սմ:
51 էջ:
File size: 10,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.ulb.uni-bonn.de