Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թիլո Լուդովիկոս
Title: Սկզբնական դասագիրք պարզ ուսողութեան
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1868
Notes: Թարգմանեց Հ. Պետրոս Վ. Պիւլպիւլճեան ի Մխիթարեան ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 211:
Շարվ.` 13x8 սմ։
7 չհ., 207 էջ։
File size: 28,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia