Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Էմինեան, Սրապիոն
Title: Երեքլեզուեան բառագիրք այսինքն գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1871
Notes: Զոր յօրինեաց Հ. Սրապիոն Վ. Էմինեան ի Մխիթ. ուխտէն: Բ տպագրութիւն: Տիտղոսատին՝ Բառագիրք երեքլեզուեան գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 1822: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1870:
Շարվ. 14x10 սմ։
4 չհ., 1222 երկսյուն, 2 չհ. էջ։
File size: 162 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Սերեբ-600
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia