փակիր գրադարանի այս բաժինը Մոնիթոր Օրիանթալ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վէ Մէվսիմնամէ 1887 սէնէյի իսավիյէսինէ մահսուս