փակիր գրադարանի այս բաժինը Մուրատյան վարժարան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի