Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միրզաբէգեան, Խորէն
Title: Պարտիզիկ
Publisher (standardized): տպ. Ն. Մալաֆյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ն. Մալաֆէեանց
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Բագու
Year of Publication: 1875
Notes: Բանաստեղծութիւններ: Յ. Խ. Ք. Միրզաբէգեանց: Հատոր 1: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1876` հարցականով, առանց տպարանի, տպագրության վայրի և էջերի քանակի: Նկարագրված օրինակը վերջից թերի է:
Շարվ. 13x8 սմ։
VI, 2 չհ., 144 էջ։
File size: 24,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1370
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia