Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քալանթարեանց Աղեքսանդր
Title: Տնտես կամ տնտեսական մի քանի հարկաւոր գիտելիքների, հնարների ու միջոցների ժողովածու
Publisher (standardized): տպ. Ն. Մալաֆյանի
Publisher (as it is on book): Ն. Մալաֆէեանցի եւ ընկ. տպարանի
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Ի Բագու
Year of Publication: 1874
Notes: Յօրինեց Աղեք. Հայր. Քալանթարեանց: Նկարագրված օրինակում 161-168 էջերը բացակայում են:
Շարվ.` 13x7,5 սմ։
224, X էջ։
File size: 37,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia