փակիր գրադարանի այս բաժինը Ներսիսյան դպրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ակտ կամ տարեկան հանդէս Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց Թիֆլիզոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն պատմութեան Մովսիսի Խորենացւոյ տպագրելոյն ի Վենետիկ ընդ երկուց ձեռագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդ եւ բարի քրիստոնեայ (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական խրատք եւ հատուածք արձակք եւ չափաւորք ի պէտս ընթերցանութեան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դիմագրաւ ընդդէմ սատան յարուցելոց ամենապատուական նախամայր մաքուր լեզուիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ատենի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիք Յակոբայ Կարենեանց հեղինակութեան վրա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վարք Յովհաննու աւագ քահանայի Մարտիրոսեան Ոսկերչեանց Վաղարշապատեցւոյ ընդ ինչ ինչ գրաւոր գործոց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն անցից քրիստոսակերտ Մայր Աթոռոյ հայոց Սրբոյ Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի դաստիարակութեան տղայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս այցելութեան Վեհափառ Հայրապետին Ամենայն Հայոց Տեառն Մատթէոսի ի հոգեւր դպրոցն հայոց Տփխիսայ ի 16 յունիսի 1859 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսարան ուղղափառութեան հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ ձեռագիր մատենից գրադարանի Սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ փոքր Հէնրիի վրայ իր մօրաքոյրից
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան կամ սկիզբն ընթերցանութեան Հայոց հանդերձ կարեւոր գիտելեօք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան Սրբոյ Աւետարանի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Չորս եղանակք տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Յակոբայ Կարինեանց գրուածքի դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետաց Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն և որդւոյն նորին Դիոկղետիանոսի և եօթն իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Սխալանք գրոցն՝ որ կոչի Վարդապետարան կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք զուարճալի անցից յորս պարունակին խրատական եւ իմաստալից ասացուածք
Դիտել փաստաթուղթը Վէրք Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն տասնամեայ գործողութեանց եւ հաշուոց հոգաբարձուաց Ներսիսեան հայոց հոգեւոր ուսումնարանին Տփխիսայ ի 1851-ց 1861 ամն
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական նախագիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ 1306-ՌՅԶ հայոց թուականի (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ (Թիֆլիս)