փակիր գրադարանի այս բաժինը Ռուբեն Քյուրքճյան
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային հանգանակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (1860, Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան)
Դիտել փաստաթուղթը Ալզիր կամ ամերիկացիք
Դիտել փաստաթուղթը Անգութն Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մրմունջք
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ հայերէն եւ յունարէն զրուցատրութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ քաղաքակրթութեան
Դիտել փաստաթուղթը Աստղիկ հայրենեաց կամ աղբերակունք ազգային յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւեոդներորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւինն եւ քառասուներորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ երեսունեւութներորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսսուներկուերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսսուներրորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսսունեւմէկերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասուներկուերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասունեւութերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասունեւվեցերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ քառասունումէկերորդ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Արաքսիա
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ նամակագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի հայ-գաղղիերէն քերականութեան Օլլէնտօրֆի դրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդէն չար մարդոյն
Դիտել փաստաթուղթը Բրօբականտա իտարէյի րուհանիյէսի թէրաֆընտան վուգու պուլան պազը սիւալլէրէ ճէվապէն Ասիթանէ նախագահ Սէրփիսկոպոսու Մօնսինեօր Հասունուն եազտըղը մէքթուպ թալիանճատան թէրճիւմէ
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա 1857 Սէնէյէ մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա 1859
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա 1860
Դիտել փաստաթուղթը Գատիմ մըքեասլէրին ճէտիտլէր վէ ճէտիտլէրին գատիմլէրէ
Դիտել փաստաթուղթը Գարեգին Սրուանձտեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գեղեցկութիւնը պահելու եւ աւելցընելու արուեստ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք պատմութեան որ կոչի Պղնձի քաղաք եւ բանք, խրատականք եւ օգտակարք Խիկարայ իմաստնոյ եւ այլ բանք պիտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Գուլիէլմոս Թէլ կամ ազատումն Զուիցերիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք թուաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դատաքննութիւն դատաքննութեանց եւ խօսք առ անկեալն ի ճշմարտութենէ Յովհաննէս Չամուրճեան եւ առ Ազգային Կեդրոնական վարչութիւն Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դիւրուսոյց այբբենարան հեգարան եւ ընթերցարան հայկազն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Եէնօվէվա, ախլագըհամիաէ վէ հազա նիսա թայֆէսինին իպբէթ օլմասընա մախսուս հիքայեէ
Դիտել փաստաթուղթը Եունկի ողբերգական գիշերները
Դիտել փաստաթուղթը Երազահան եւ երազացոյց յորում գտանին եւ բանք խրատու եւ խաղք ինչ մանկտւոյ ի խրատ եւ ի զուարճութիւն հայ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Զատիկ կամ նախասահմանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ քրիստոնէական վարդապետութիւն ուղղափառ եւ կաթուղիկէ արեւելեան եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր ցուցակ Տաճկաստանի հայաբնակ գաւառաց, քաղաքաց, գիւղաքաղաքաց եւ երեւելի գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Թարիֆի տէր էլ սաատէթ րէհնումաի թիճարէթ
Դիտել փաստաթուղթը Թէպաիտ եախօտ պիրպիրինէ ատու գարնտաշլար
Դիտել փաստաթուղթը Թուրֆանտա տիկին եւ իւր գաղափարը ամերիկացի երիցական քարոզչաց վրայօք
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Լեւոն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորեալ դար ու յարգելի ժամանակ որ շարադրեաց հռովմէական ճշմարտասէր ու ազատամիտ հայազգի մը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդք հանդիսի արարչագործութեանն Աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանժի մարքիզուհին
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Կարոց կամ ամերիկեան կարի մեքենայ Պասըրմանի եւ Մօնդի գործարանէն որ ի Մանհայմ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն փոխասաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ գուշակութիւն օդոց հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ թուաբանութիւն (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նկարագիր պապական դրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ փիլիսոփայութիւն կամ սկզբունք հոգեբանութեան, տրամաբանութեան, բարոյականի և բնական աստուածաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական ուսման Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հարսանիք մը
Դիտել փաստաթուղթը Հեղինէ կամ գաղտնիք մը ի Կոստանդնուպօլիս: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հեղինէ կամ գաղտնիք մը ի Կոստանդնուպօլիս: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Հէմ ավճի հէմ ճամպազ հէմ ճինիվիզ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն Սեբաստացւոյ կամ քանի մը նամակներ ուղղեալ առ Մանզումէ եւ առ Մասիս Սեբաստացւոց առաջնորդական խնդրոյ մասին
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Ճիզվիթն
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1870, Կ.Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Մենաստանին աղօրին կամ տարաբաղդ Վարդուհի
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ-իւլ-իւլում (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Շիշմանեանի հրատարակութեանց հաւաքմունք
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն պարապութեան կաթողիկոսական եւ պատրիարքական աթոռոյն Կիւլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառարան հայերէնէ ի յունարէն (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր տարի եւ մտաւորական սնունդ տղայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ողջոյնք շնորհաւորութեան Նոր տարւոյ եւ տօնախմբութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն պարտուց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս օրիորդ կամ ուսումնասէրք եւ ուսումնատեացք
Դիտել փաստաթուղթը Պին պիր կիճէ եանի Շէհրիզատ Սուլթանըն Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Պղատոն ի Վոսբոր: Տետրակ 1
Դիտել փաստաթուղթը Պղատոն ի Վոսբոր: Տետրակ 2
Դիտել փաստաթուղթը Սէնթ Ամանտցի Լիւսիլ կամ Սենեկալի առանցնակեացը
Դիտել փաստաթուղթը Սէվիյլի սափրիչը
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք տրամաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սուտ ազգասէր
Դիտել փաստաթուղթը Սուտ լուսաւորչեանն ու իր մոլորութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն նամակաց
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ազգային քաղաքական ժողովոյ առ ընդհանուր ժողովն որոշեալ յատենի քսանեւվեցերորդ գումարման 1864 մայիս 14 ի Պատրիարքարանի Ամենայն Հայոց ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ս. Փրկչի Ազգային հիւանդանոցի 1872
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ընդհանուր ժողով
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր ի վերայ կաթողիկոսական խնդրոյ առ ազգային ընդհանուր ժողով կեդրոնական վարչութեան հայոց ի Տաճկաստան ի դիմաց կաթողիկոսական յանձնաժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան Ազգային հիւանդանոցի հոգաբարձութեան առ քաղաքական ժողով
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր նորոգութեան Ազգային հիւանդանոցին 1864-1865
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ընդհանուր ժողով Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Տղայոց իրենց ծնողաց եւ իրենց մեծերուն ունեցած պարտաւորութիւնները (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Րուզնամէ 1859 վէ տօմարըմըզ միւճիպինճէ ՌՅԸ սէնէսինէ մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Ցնորք եւ երեւակայութիւնք Տօքթէօր Շիշմանեանի յԱզգային լսարանի
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ ծաղկանց
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (Կ. Պոլիս, 1856)
Դիտել փաստաթուղթը Քնարն յաւերակս հայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԲ (1862, տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ (1859, տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺ=1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ-1311
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ=1313
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ=1314
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315 (8-րդ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ=1316 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԷ=1317
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ=1320 (Կ. Պոլիս)