Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տօնացոյց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1868
Notes: Յորում անփոփոխ եւ անշարժ եղանակաւ կարգաւորին: Յօրինեալ երեսուն եւ վեց խորանօք ի վերայ երեսուն եւ վեց հայկական գրոց:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 223 էջի փոխարեն տպագրված է՝ 123: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Տօնացոյց: Հտ. 1 (1868) գրքին:
Շարվ.` 15x10 սմ։
231, 9 չհ. էջ, աղյուսակ։
File size: 43,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia