Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թաթուլ, Մ.
Title: Անուրջք ի Սիօն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1869
Notes: Գրեաց Մ. Թաթուլ: Հրամանաւ Սրբոյ Երուսաղէմի պատրիարք Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Ընդ եղեւնեաւ (1874); Երգ ի զանգակն (1890); Առաջին մտածութիւնք բանաստեղծականք (1876) գրքերին:
Շարվ.` 10x5 սմ։
Ժ, 44 էջ, նկար։
File size: 7,63 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia