Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԶ-1326
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղէմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1876
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթողիկոսի: Հրամանաւ Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղեմայ: Եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Ներսեսի արքեպիսկոպոսի: Յօրինեալ ի միաբանական ուխտէն Սրբոց Յակովբեանց: ԺԱ տարի: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 9x4 սմ։
128 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 13,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia