Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Բանախօսութիւն աշակերտուհեաց մէջ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1874
Notes: Հրամանաւ Տ. Եսայեայ սրբազան պատրիարքի: Երկրորդ տիպ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Ուխտ հայրենասիրի (1874) գրքին:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
80 էջ, նկ.։
File size: 11,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 317-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia