Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1858
Notes: Ի խնդրոյ տէրունական եւ ջերմերանդ ուխտաւորաց: Տիտղոսաթերթին՝ զարդ:

71, 1 չհ. էջ, նկար։
Holdings: USA, Washington, Library of Congress
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Library of Congress