Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Խորհրդատետր սրբազան պատարագի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի առաքելական աթոռոյ սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1873
Notes: Ըստ արարողութեան Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ: Ի հայրապետութեան սրբոյ Էջմիածնի Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթողիկոսի ամենայն հայոց: Հրամանաւ պատրիարքի սրբոյ աթոռոյն Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Թվայնացված օրինակի տիտղոսաթերթը, 13, 14, 35, 36 էջերը լրացվել են Մատենադարանի օրինակից։
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Շարվ.` 24,5x18 սմ։
36 զարդափակ էջ։
File size: 35,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia