Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տնտեսեան, Եղիա
Title: Պատմութիւն Սուրբ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1867
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Քրիստոսի և հայկական թվերը չեն համապատասխանում:
Շարվ. 14x7 սմ։
442 էջ։
File size: 23,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia