Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ-1318
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի վանս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1868
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթուղիկոսի: Հրամանաւ Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղեմայ: Եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Պօղոսի արքեպիսկոպոսի: Յօրինեալ ի միաբանական ուխտէն Սրբոց Յակովբեանց: Գ տարի:
Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար: Տիտղոսաթերթը գծափակ:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
106 գծափակ էջ, նկ.։
File size: 8,86 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia