Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միխայէլ Ասորի
Title: Ժամանակագրութիւն Տեառն Միխայէլի Ասորւոյ Պատրիարքի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1871
Notes: Հանեալ ի հնագոյն գրչագրէ: Ի հայրապետութեան Ս. Էջմիածնի Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթողիկոսի հրամանաւ պատրիարքի սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի: Գրքում ներառված են նույն հեղինակի երկու գործերը՝ առանձին էջակալությամբ:
Շարվ.` 13,5x7,5 սմ։
ԺԵ, 526, 104 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 109 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 131-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia