Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր Գրիգոր Ղ.
Title: Գիրք խօսակցութեան ի տաճկերէնէ ի հայ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1882
Notes: Արդեամբք եւ ծախիւք ազգասէր Յակոբ Էֆէնտիի Աշըգեան ի Թալաս գեղջէ Կեսարիոյ: Երրորդ տիպ: Հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի: Հեղինակի տվյալը վերցվել է առաջաբանից: Շապիկը գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Շարվ. 12x7 սմ։
80 էջ։
File size: 16,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia