Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մատթէոս ՈՒռհայեցի
Title: Պատմութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1869
Notes: Ի հայրապ. Տ. Տ. Գէորգայ սրբազան կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց: Հրամանաւ սրբոյ Երուսաղեմի պատրիարք Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 12x7,5 սմ։
6 չհ., 597 էջ։
File size: 49,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia