Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1870
Notes: Ի հայրապետութեան Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթուղիկոսի, Հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղեմի ամենապատիւ Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ ամենապատիւ Տ. Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Տօնացոյց (հտ. 1, 1870); Տօնացոյց (հտ. 2, 1870) գրքերին:
Շարվ.` 8x5 սմ։
476 երկսյուն էջ, նկ.։
File size: 193 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia