Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տետրակ գովասանաց ի վերայ Համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Յերուսաղէմ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1862
Notes: Ի խնդրոյ տէրունական եւ ջերմեռանդ ուխտաւորաց:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար
Շարվ. 14x6 սմ։
130, 1 չհ. էջ, 4 թ. նկ.:
File size: 15,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia