Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Աւետարան Իւղաբերից չորից սուրբ աւետարանչաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Ս. Աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1900
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ։
Շարվ. 30x19 սմ։
4 թ. նկ., 13 զարդափակ էջ։
File size: 2,70 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
France, Paris, Bibliothèque nationale de France
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: gallica.bnf.fr.