Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԹ-ՌՅԼ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1879
Notes: ԺԴ տարի: Շապիկը գծափակ, վրան՝ զարդանկար:
Շարվ.` 9x5 սմ։
128 չհ. գծափակ էջ։
File size: 8,68 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia