Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԱ-1321
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի վանս Սրբոց Հակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1871
Notes: Յօրինեալ ի Միաբանական ուխտէն Սրբոց Յակովբեանց: Զ տարի: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթուղիկոսի: Հրամանաւ Տ. Եսայեայ արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ: Ի Պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի արքեպիսկոպոսի: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը` գծափակ:
Շարվ.՝ 8,5x4 սմ։
98 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 60,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia