Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1867
Notes: Թարգմանեաց Տ. Տ. Թ. Սաւալանեանց: Հրամանաւ Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 14x8 սմ։
363 էջ։
File size: 50,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 6323-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia