Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական աթոռոյ Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1876
Notes: Թուղթք Պօղոսի Առաքելոյ: Թուղթք կաթուղիկեայց: Յայտնութիւն Յովհաննու Առաքելոյ: Տպագրեալ ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Ներսիսի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Շարվ.` 9x5 սմ։
581 էջ, 1 թ. նկ.:
File size: 60,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 238-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia