Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԼԱ-1331
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի վանս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1881
Notes: ԺԶ տարի: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
128 չհ., գծափակ էջ։
File size: 9,44 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia