Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական Աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1868
Notes: Թուղթք Պօղոսի Առաքելոյ: Թուղթք Կաթուղիկեայց: Յայտնութիւն Յովհաննու Առաքելոյ: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ նոր ընտիր վեհափառ Կաթողիկոսի հրամանաւ Տ. Տ. Եսայեայ Սրբազան Արքեպիսկոպոսի եւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպոլսոյ Տ. Տ. Պօղոսի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1867) գրքին:
Շարվ. 14x8 սմ։
437 էջ։
File size: 67,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia