փակիր գրադարանի այս բաժինը Սետայի Հագիգաթ լրագիր
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեայց առ արեւմտեանս վերջնական պատասխանին պատասխան
Դիտել փաստաթուղթը Գեր. Գազանճեանին հանած տետրակին վրայ ակնարկութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Կիլիկիա պատրիարքը վէ էրմէնի գաթօլիքլէր կաթողիկոսու սէմահէթլիւ Անտոն Պետրոս Տօգուզունճու հազրէթլէրինին նամէի ուսումիսի
Դիտել փաստաթուղթը Շրջաբերական թուղթ ամենապատիւ գերերջանիկ հոգեւոր տեառն Անտոնի Պետրոսի Թ պատրիարքի Կիլիկիոյ եւ կաթուղիկոսի հայոց ուղղափառաց
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բանական փիլիսոփայութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բանական փիլիսոփայութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Քաղուածոյք տիեզերական ժողովոց քանի մը կարեւոր տեղեկութիւններով