Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տուրգենև, Իվան
Title: Արձակ բանաստեղծութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Ք. Բարխուդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ք. Բարխուդարեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1895
Notes: Թարգմանեց՝ Ալէքսանդր Ծատուրեան: Տպակից է՝ The deserted village (1871); Ծովահէնը (1911); Տաղք (1871) գրքերին:
Շարվ. 13x7 սմ։
164, 2 չհ. էջ:
File size: 13,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia