Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տեղեկագիր համարատուութեան տնտեսական խորհրդոյ առ Ազգային քաղաքական ժողովն կեդրոնական վարչութեան
Publisher (standardized): տպագր. Օգսեն Խոճասարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Օ. Խօճասարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 20x12,5 սմ։
111, 1 չհ. էջ։
File size: 61,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia