Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Սահմանադրական հրահանգ գաւառաց համար
Publisher (standardized): տպ. Օգսեն Խոճասարյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Օ. Խօճասարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Վաւերացեալ ի կրօնական եւ քաղաքական խառն ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ.՝ 13x7 սմ։
Է, 48 էջ։
File size: 23,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1805
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia