Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նաթանեան, Պօղոս
Title: Տեղեկագրութիւն Սիվրիհիսարու
Publisher (standardized): տպ. Անդրանիկ Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անդրանիկ Վարդանեանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Աշխատասիրութեամբ Նաթանեան Պօղոս վարդապետի: Արդեամբ Սիվրիհիսարցի մէծապատիւ Նէրսէսեան Կարապետ աղայի: Բ. աշխատութիւն հեղինակին: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 10,5x7 սմ։
1 չհ., 22 էջ։
File size: 23 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia