փակիր գրադարանի այս բաժինը Եղիա Մ. Տնտեսյան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տերեւք
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւնք երկու ծածկագիր յիշատակարանաց Անի քաղաքի եւ Հոռոմոսի վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք Հնդկաստանի կամ մերժեալ սէրէն գոյացած չորս սոսկալի վրէժխնդրութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհէրի դուռ
Դիտել փաստաթուղթը Թէ ինչ շահեցանք Պէրլինի վեհաժողովէն
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Աղբար. Հայաստանի ճամբորդ: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակ եւ խորհուրդ իւր
Դիտել փաստաթուղթը Իմպէռ Կալլուա
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք ասացեալ ի Յ. Գուրգէնայ ի կաճառի Վարազդատեան ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ազգութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայգոյժ (1877, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Հնոց եւ նորոց պատմութիւն վասն Դաւթի եւ Մովսէսի Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ Արարատեան
Դիտել փաստաթուղթը Մանանայ
Դիտել փաստաթուղթը Մանուկներու արքայութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարիտ արքայութեան երկնից (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Միհրդատ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր երգոց Հայաստանեայցս եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան հայերէնի դպրութեան հայ մանկանց: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Շուշան Շաւարշանայ
Դիտել փաստաթուղթը Ո՞վ է մեղաւոր
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիրկէ վէ անը մահվ իթմէնին չարէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Պ. Չերազի մէկ ատենաբանութեան քննադատութիւնը կամ Րէմզուպ եւ Րիմաւրա
Դիտել փաստաթուղթը Պանդուխտ Վանցին
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի հօր Սանատրուկ Հայոց թագաւորի Արշակունւոյ վախճանն կամ զկնի քսան ամաց
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի պատարագ
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն ձայնաւոր մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուածք Գ դարուն
Դիտել փաստաթուղթը Քննական կրօնագիտութիւն