Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նալբանդեան, Միքայէլ (Մանիկեան Սիմէօն)
Title: Երկրագործութիւնը որպէս ուղիղ ճանապարհ
Publisher (standardized): տպ. Է. Թունոյի
Publisher (as it is on book): Imprime par E. Thunot et C
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Paris
Year of Publication: 1862
Notes: Տպագրության վայրի և տպարանի տվյալը վերցված է բնագրի վերջից: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը նշել է Շահնազարյան, իսկ Թեոդիկը տպագրության թվականը նշել է 1857:
Աշխատասիրեց՝ Սիմէօն Մանիկեան: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 12x8 սմ։
117 էջ:
File size: 13,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2319
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia