փակիր գրադարանի այս բաժինը Լազարյան ճեմարան
Դիտել փաստաթուղթը Catalogue des livres de la bibliothèque fondamentale de l'institut Lazareff des langues orientales
Դիտել փաստաթուղթը Անուշաւան ի գերեվարս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մասն քերականութեան յորում պարունակին հոլովմունք անուանց, դերանուանց... հայերէն, տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն հրովարտակք, կանոնադրութիւնք եւ ցուցակ Լազարեանց Ճեմարանի արևելեան լեզուաց ի Մոսկով և կանոնք նորին բարձրագոյնս հաստատեալք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Մոսկվա, 1859)
Դիտել փաստաթուղթը Երգք վարժապետի Պատկանեան
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ խելօք եւ ուսումնասէր երեխայոց
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրէայ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Լեւոնի վիշտը
Դիտել փաստաթուղթը Ծանօթութիւն յաղագս կենաց Զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք վասն ընդունելոյ ձրիավարժ որդեգիրք ի Լազարեան ճեմարանը արեւելեան լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի քաղաքական վիճակը
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս նոր հայախօսութեան: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս նոր հայախօսութեան: Մաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում այն է մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս հայկազնեայ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում այն է մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս հայկազնեայ մանկանց (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն զրախնդիր վայրաբանութեանց ոմանց մերազնեայ տկարամիտ անձանց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ներբողական ի Սուրբ խաչն Քրիստոսի եւ պատմագրական առասացութիւն ի Սուրբ Նշանն Վարագայ
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Մատանի
Դիտել փաստաթուղթը Յետին ժամք կենաց կայսեր Նիկողայոսի առաջնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան բազմերախտ հոգաբարձուի Լազարեան ճեմարանի արևելեան լեզուաց. նորին գերազանցութեան ներգործական պետական խորհրդականի եւ սենեկապետի կայսերական դրան` Յովհաննու Յովակիմեան Լազարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան կենաց եւ գործոց մեծանուն պայազատաց Լազարեան տոհմի: Մասն 1-3
Դիտել փաստաթուղթը Որբ Մատիլդա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լազարեան ճեմարանի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանի եւ հայոց պատերազմի համար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց, յաղիւսակս համառօտեալ ի Միքայելէ արքեպիսկոպոսէ Սալլանթեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց, նշխարաց եւ եկեղեցւոյ Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Սիսական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տիեզերական
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Վարդապետարան կրօնի հասարակաց հայախօսութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Վէքֆիլդի երէց
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհելմ-Թէլ կամ Հելուետիայի ազատութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ թուականի Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1853 ամի տեառն և ՌԳՃԲ - 1302 հայոց թուականին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1854 ամի տեառն և ՌԳՃԳ – 1303 հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1855 ամի տեառն և ՌԳՃԴ-1304 հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԵ-1305
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԶ-1306 (Մոսկվա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1858 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԷ-1307